Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw dotyczy majątku, jaki posiada firma od różnych zdarzeń losowych. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być środki obrotowe, wartości pieniężne, gotówka, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe (budynki, budowle, lokale, maszyny i urządzenia), jak i inne.

Ochrona ubezpieczeniowa firm może obejmować ryzyka:

 • ubezpieczenie mienie od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, ,
 • OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy zajmują się zarobkowym transportem na terenie kraju (OCPD w ruchu krajowym) lub/i w ruchu międzynarodowym (OCPD w ruchu międzynarodowym).

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w przewożonym towarze od przyjęcia przesyłki towarowej do przewozu, do momentu wydania jej odbiorcy.

Za dodatkową opłatą możemy rozszerzyć ochronę o odpowiedzialność cywilną:

 • z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera,
 • za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących
 • za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
 • za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
 • z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych (m.in. materiały wybuchowe, gazy, substancje toksyczne, materiały promieniotwórcze i żrące),

Ubezpieczenia OC Rolnika mają obowiązek posiadać wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą, posiadające użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłacające podatek rolny..

Polisa chroni rolnika przed finansowymi konsekwencjami spowodowanymi z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub prowadzenia działalności rolniczej. Ubezpieczeniem objęci są zarówno rolnicy, jak i wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie.

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w sytuacji gdy rolnik wyrządzi szkodę, której następstwem będzie:

 • zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej
 • śmierć,
 • utrata bądź rozstrój zdrowia,

OC rolnika obejmuje ochroną także wszystkie pojazdy wolnobieżne, które są w posiadaniu rolnika. Nie ma potrzeby wykupywać dodatkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

OC Rolnika zawierane jest na okres 12 miesięcy. Jeżeli polisa nie zostanie wypowiedziana najpóźniej 30 dni przed jej wygaśnięciem, ubezpieczenie wznawia się automatycznie na kolejny rok.

Każdy posiadacz gospodarstwa rolnego musi również zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Przedmiotem polisy mogą być budynki mieszkalne, kurniki, obory, chlewnie, stajnie, magazyny, stodoły, spichlerze, szopy, garaże itp. Ubezpieczeniu podlegają wszystkie budynki, które przekraczają 20 m2, oraz które zostały pokryte dachem.

.Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego dotyczy murów i instalacji związanych z budynkiem, powłok malarskich, tynków. Nie dotyczy stałych elementów (armatura sanitarna, meble zabudowane, baterie słoneczne itp.) oraz ruchomości domowych (meble, sprzęt AGD, RTV, itp.). Rolnik może wykupić ubezpieczenie dobrowolne, aby rozszerzyć ochronę o dane przedmioty.